Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vida Movare

Artikel 1: Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 28 september 2015 van kracht. In deze voorwaarden gelden de volgende definities; Vida Movare: het bedrijf Vida Movare wat de Zumba lessen aanbiedt. Deelnemer: natuurlijk persoon, die deelneemt aan de Zumba lessen. Zumba instructeur: degene die de Zumba les geeft (vrouwelijk of mannelijk).

Artikel 2: Toegang tot de lessen
a. Aanmelding als deelnemer voor de Zumba les vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen in te leveren bij de Zumba instructeur.

b. Na betaling van de strippenkaart en het invullen en ondertekenen van het papieren inschrijfformulier heeft u toegang tot de Zumba lessen van Vida Movare.

c. Uitsluitend op vertoon van een geldige strippenkaart met voldoende strippen heeft deelnemer toegang tot de Zumba les.

d. Aan het begin van iedere les dient de deelnemer op de strippenkaart een strip te laten aftekenen.

e. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de Zumba instructeur. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw (huis)arts.

f. Vida Movare behoudt zich het recht voor bij gebleken onaanvaardbaar gedrag de toegang te weigeren zonder teruggave van enige betaling.

Artikel 3: Strippenkaart en betaling
a. Vida Movare werkt met een strippenkaart waarop een tegoed zit van 10 lessen. Betaling van de strippenkaart vindt plaats aan het begin van de te volgen lessen. De betaling van de strippenkaart kan zowel contant als via een bankoverschrijving gedaan worden. Deze betaling vindt plaats voorafgaand aan de eerste les.

b. Alle tarieven zijn te vinden op www.vidamovare.nl of bij de Zumba instructeur op te vragen.

c. De strippenkaart is geldig tot de datum die vermeld staat onderaan de kaart

d. De Deelnemer kan géén gebruik maken van teruggave van het geld dat is betaald voor de strippenkaart. Het afmelden voor de lessen, aanpassingen van de lessen, annuleringen, of verlies en diefstal van de strippenkaart geven geen recht op teruggave

e. Vida Movare behoudt zich het recht voor de tarieven van de strippenkaart jaarlijks per 1 januari te verhogen. Deze tarieven gelden dan voor de eerstvolgende nieuwe strippenkaart.

f. Indien om aantoonbaar medische redenen of bij zwangerschap de lessen niet meer gevolgd kunnen worden mag de strippenkaart bewaard worden tot een later moment, de geldigheidsdatum wordt dan, afhankelijk van de situatie, met maximaal 12 maanden verlengd

g. Overdraagbaarheid: De strippenkaart mag overgedragen worden aan ander natuurlijk persoon die nog géén Zumba lessen volgt bij Vida Movare. Deze persoon dient het papieren inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.

Artikel 4: Openingstijden
a. De tijden en locaties van de Zumba lessen zijn te vinden op www.vidamovare.n

b. Vida Movare is gerechtigd om lessen te laten vervallen bij feestdagen, vakanties of overmacht

c. Het kan voorkomen dat een les wordt waargenomen door een vervangend instructeur.

d. Lessen mogen door de deelnemer worden ingehaald op een andere locatie en tijdstip. Zie www.vidamovare.nl voor de roosters. Ook is het mogelijk meerdere lessen per week te volgen.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
a. De deelnemer gaat ermee akkoord, dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar wordt gedragen.

b. De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van Zumba les risico´s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade , die ten gevolge van de Zumba les kan ontstaan voor eigen risico neemt.

c. Deelnemer zal zowel Vida Movare als de Zumba instructeur vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. Vida Movare is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers binnen de accommodatie als erbuiten.

Artikel 6: Opzegging
Opzegging van de lessen kan per e-mail, mondeling, schriftelijk of telefonisch. Er is geen opzegtermijn.

Artikel 7 : Persoonsgegevens
a. Vida Movare verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede deelnemersadministratie.

b. Vida Movare kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Vida Movare door middel van een schriftelijke kennisgeving via de e-mail.

c. Vida Movare houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens. Vida Movare gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

d. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 8: Klachten
In geval van klachten met betrekking tot Vida Movare dient de deelnemer zich in eerste instantie persoonlijk te wenden tot de Zumba instructeur en in tweede instantie schriftelijk tot Vida Movare.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Vida Movare aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Vida Movare, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Vida Movare is gevestigd.

Artikel 10: Tot slot
a. Door zijn inschrijving op de voorzijde van dit formulier verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Vida Movare te accepteren

b. Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Vida Movare en de deelnemer.